เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นายญาณเวทย์ ปัญญาฟอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-489407 ต่อ 41

ฝ่ายอำนวยการ

นางวัชรี บุญเปี่ยมเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิชาการเกษตร

นางสาวกาญจนา คำศรี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายบุญรัตน์ วันตานาม

คนงาน

นายเลิศพงษ์ หนุ่มศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวกรกานต์ มโนจา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางพรรณี ผัดดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางชะโลม ศรีทอน

แม่บ้าน

นางพรรณี คำหลวง

คนงาน

นายกิตติวัฒน์ เทพวงค์

พนักงานขับรถยนต์

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวลักษิกา เต๋จา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ กาละปัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานธุรการ

นางสาวจีราภรณ์ วงค์มีบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจิรวัฒน์ ศรีบัว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์

นายธนกฤต อนุฤทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง

นายสถาพร ชัยสมนาม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนและบัตร

นางสาวพิกุญ อินต๊ะสม

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

งานนิติการ

(ว่าง)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภาสวัฒน์ มงคลสุวบัณฑิต

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายปฎิวัติ มหาวงค์

พนักงานดับเพลิง

นายกัณฑ์ปวิศ หน่อคำ

พนักงานดับเพลิง

นายจักรพงศ์ มาริน

พนักงานดับเพลิง

นายเกรียงไกร คำแสน

พนักงานดับเพลิง

นายวิรัตน์ มาละกะ

พนักงานกู้ชีพ

นายนพวิชญ์ แสนปวน

พนักงานดับเพลิง