เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-489406-7 ต่อ 51

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศรีวรรณ มูลหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางสาวชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจันจิรา ยอดคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวกานต์สินี มูลดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวมัลลิกา กิตติกาวิน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวจิราพร มั่งมูล

คนงาน

งานพัฒนารายได้

นางสาวเอมมิกา อินณกันต์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางพัชรินทร์ รินเย็น

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวเชษฐ์ธิดา จืนทอง

คนงาน

งานธุรการ

นางสาวกิ่งกาญ บุตรตามา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน