เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายวีราชัย สุริยา

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-489406-7 ต่อ 81

-

งานสาธารณูปโภค

นายสุทธิพันธ์ ยะอินต๊ะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายประพันธ์ หน้อยดี

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายมานพ เต๋จ๊ะธรรม

คนตกแต่งสวน

นายชัยนิวัฒน์ ตนภู

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายทองสุข กันทาธรรม

คนงาน

นายศรัญญู อนุฤทธิ์

คนงาน

งานวิศวกรรม

นายปิยพันธุ์ วงค์แพทย์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายวีรพงค์ รัตนาพล

คนงาน

งานสำรวจและออกแบบ

นายศุภานนท์ เมืองสุวรรณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานธุรการ

นางสาวสุชาวดี ดุลลาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศริพร กาญจนมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกุลกัลยา อ่วมแย้ม

พนักงานจ้างเหมาบริการ