เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภัส เชื้อสะอาด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
053-489406-7 ต่อ 15

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

นายถนอม สุยะ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุทัศน์ ชินรัมย์

คนงานประจำรถขยะ

นายวันชัย ศรีวิชัย

คนงานประจำรถขยะ

นายสถิต ยารังษี

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยณรงค์ ปันน้อย

คนงานประจำรถขยะ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุทธิฬักษณ์ ใจแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวยลดา จันทร์ตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววัชราพร พวงไพรพฤกษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

นางสาวจิราพร ทับประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวพรนภัส ใฝ่ฝากจินดา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกมลรส เปี้ยวงค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ