เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นายพิศาล แสงรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-489406-7 ต่อ 61

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นายธันยาธรณ์ คำเพียว

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา

นายวรพจน์ ทรช่วย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล ดวงแก้ว

คนงาน

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิรินทรา ก้อนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริจรรยา ยิ้มเสงี่ยม

คนงาน

นายเกียรติพงษ์ จันทร์ตาดี

พนักงานขับรถยนต์