เทศบาลตำบลแม่วางอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

นายพิศาล แสงรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

(ว่าง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

นางโชษิตา สุกันทา

ครู ค.ศ. 3

นางธนิษฐ์นันท์ ชุติคุณานนท์

ครู ค.ศ. 3

นางสาวพิกุลทอง อินทร์วงค์

ครู ค.ศ. 2

นางสาวชนัญพัทธ์ ศิริโชติทวี

ครู ค.ศ. 2

นางนงเยาว์ จินรัตน์

ครู ค.ศ. 1

นางอัษราภัค มีป้อ

ครู ค.ศ. 1

นายณัฐวุฒิ พรน่วม

ครู ค.ศ. 1

นายอดุลย์ คำหลวง

ภารโรง