logo

เทศบาลตำบลแม่วาง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลแม่วาง เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร 053 489406-7 โทรสาร 053 489408
Email: maewang_sm@hotmail.com