ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


informationประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลแม่วาง เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2523 ต่อมา ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็น เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลบ้านกาด เป็น เทศบาลตำบลแม่วาง เมื่อปี พ.ศ. 2550<


ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลแม่วาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) และแยกไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013 (ถนนสายสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน) ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร
อาณาเขต

เทศบาลตำบลแม่วาง ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านและตำบลในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตำบล
3
บ้านกิ่วแลป่าเป้า
บ้านกาด
4
บ้านมะกายยอน
บ้านกาด
5
บ้านกาด
บ้านกาด
6
บ้านน้ำต้น
บ้านกาด
8
บ้านอัมพาราม
บ้านกาด
3
บ้านสันโป่ง
ดอนเปา
4
บ้านดอนเปา
ดอนเปา
5
บ้านป่าติ้ว
ดอนเปา


ประชากรและจำนวนหลังคาเรือน


จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง  รวม    4,836    คน     แยกเป็น

- ชาย 2,294   คน
- หญิง 2,542 คน

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ คิดเป็น 1,051.31 คน ต่อตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง

พื้นที่
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
ตำบลบ้านกาด
หมู่ที่ 3
704
336
368
หมู่ที่ 4
217
94
123
หมู่ที่ 5
1,054
501
553
หมู่ที่ 6
295
141
154
หมู่ที่ 8
594
269
325
ตำบลดอนเปา
หมู่ที่ 3
684
330
354
หมู่ที่ 4
974
478
496
หมู่ที่ 5
314
145
169

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง

มีทั้งหมด 1,776 ครัวเรือน โดยแยกได้ ดังนี้

ตำบล
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
บ้านกาด
3
220
4
74
5
411
6
105
8
192
ดอนเปา
3
233
4
444
5
97
รวม
8
1,776


ลักษณะภูมิประเทศ


เทศบาลตำบลแม่วางมีพื้นที่ทั้งหมด 4.6 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง


ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  600 – 800  มิลลิเมตร
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน   ประมาณเดือน มิถุนายน – กันยายน (ฝนตกชุก ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน)
ฤดูหนาว ประมาณเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์


เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างสภาพการถือครองที่ดิน เกษตรมีที่ดินเป็นของตนเองในการเกษตรกรรมร้อยละ 60


โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง   ใช้เส้นทางคมนาคมได้ทางเดียว  คือ  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013 (ถนนสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน) สำหรับการคมนาคมระหว่างอำเภอและจังหวัดนั้น อาศัยรถโดยสารขนาดเล็กวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร


การไฟฟ้า
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง   อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าอำเภอ สันป่าตอง  บางถนน และบางซอยยังไม่มีเสาไฟฟ้า และแสงสว่างในที่สาธารณะเพียงพอการใช้
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีดังนี้
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้านั้นใช้ทุกครัวเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน


การประปา
การประปาในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีการใช้ประปาทุกครัวเรือน โดยมีประปา ส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน


การสื่อสาร
- การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
จำนวน 1 แห่ง  คือที่  ทำการไปรษณีย์โทรเลขแม่วาง  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่  5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
- โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะมีทุกหมู่บ้าน


การใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลแม่วาง มีพื้นที่ ทั้งหมด 4.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งได้   3 ลักษณะ  ตามการใช้ ดังนี้
1.  พื้นที่ถือครองเพื่ออยู่อาศัย 300.80 ไร่ คิดเป็น 10.46 %
2.  พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 2,290.30 ไรคิดเป็น 79.66 %
3.  พื้นที่ถือครองเพื่อพาณิชยกรรม  5.78 ไร่ คิดเป็น 0.20 %
4.  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ             20.74 ไร่ คิดเป็น 7.30 %
5.  พื้นที่ว่าง   21.34 ไร่ คิดเป็น 0.74 %
6. ศาสนสถาน 47.04 ไร่ คิดเป็น 1.64%


การจราจร
การจราจรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล จะใช้ถนนสายสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน เป็นหลัก  แต่ถนนค่อนข้างแคบ


ด้านเศรษฐกิจ


การเกษตร
เกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อบริโภค  พื้นที่ลุ่มสามารถปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและ  นาปรัง  หอมหัวใหญ่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูก เนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกที่จะสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรเป็นจำนวนมาก  แม้จะประสบปัญหาในเรื่องราคา    และเมล็ดพันธุ์ในบางปี การจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านกลุ่มสหกรณ์
ในด้านกระบวนการผลิต เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการผลิต  มีหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการสนับสนุนในด้านการตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ ต่อรองราคาในตลาด การอุตสาหกรรม
เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก  เช่น  โรงสีข้าว  โรงงานเฟอร์นิเจอร์  และ การทำเครื่องเงินต่าง


การพาณิชย์
ร้านค้าต่าง ๆ69ร้าน
ธนาคาร1แห่ง
โรงสีข้าว3แห่ง
โรงฆ่าสัตว์1แห่ง
ตลาด3แห่ง
สถานที่จำหน่ายยา3แห่ง
ร้านเสริมสวย5แห่ง


ด้านสังคม

ชุมชน มีหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรในชุมชน รวม 4,836 คน


ศาสนา
ประชากรเทศบาลตำบลแม่วาง มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้ศาสนาพุทธ ประมาณ 100 % ศาสนาอื่น ๆ ประมาณ - %
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง   มี   6  แห่ง ดังนี้
- วัดดอนเปา
- วัดอัมพาราม
- วัดจำลอง
- วัดป่าแดด
- วัดศิริชัยนิมิตร
- วัดสังคะยอม
- วัดชัยมงคล
- วัดศรีจองคำ
- วัดสันมหาพล


วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลแม่วาง มีประเพณีที่สำคัญดังนี้
ประเพณีวันออกพรรษาวัดจำลอง
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าแดด
ประเพณีปอยส่างลอง
ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
ประเพณีแห่งไม้ค้ำ


การศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ดังนี้
-  มีโรงเรียนมัธยมจำนวน  1 โรง คือ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
-  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  3  โรง   คือ
1. โรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ ฯ
2. โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
3. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา
-  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ คือ
1. วัดป่าแดด
2. วัดดอนเปา
-  มีศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของกรมศาสนา) จำนวน 2 ศูนย์ คือ
1. วัดจำลอง (ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส)์)
2. วัดศิริชัยนิมิตร


กีฬา นันทนาการ และการพักผ่อน
ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีสถานที่เล่นกีฬา นันทนาการและพักผ่อน ดังนี้
1. สนามกีฬาอเนกประสงค จำนวน 6 แห่ง
2. สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
3. สนามบาสเกตบอล จำนวน 4 แห่ง
4. สนามตระกร้อ จำนวน 6 แห่ง
5. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
6. สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
7. สาธารณสุข
7.1 ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
7.2 คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง


การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม  2552 ) จำนวน        ครั้ง
ความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากเหตุเหลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่า      -      บาท
รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน   1  คัน จุน้ำได้  10,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548
รถบรรทุกน้ำ   จำนวน  3  คัน  จุน้ำได้   5,000 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน     1   เครื่อง
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา  จำนวน 2 ครั้ง


แหล่งน้ำ
คลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน   4  แห่ง   คือ
1.  ลำเหมืองกลาง
2.  ลำเหมืองแพะ
3.  ลำเหมืองเตา
4.  ลำเหมืองบน


ขยะ
ปริมาณขยะ 3 ตัน ต่อวัน
รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน 2 คัน จุได้คันละ 10 ลบ. เมตร


แชร์หน้านี้: