<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornกปท. เทศบาลตำบลแม่วาง

เทศบาลตำบลแม่วางสนับสนุนโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน อสม. ยุค 4.0 ต.บ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • 8 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 219 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง (นางประทุม  ปิยะพันธ์โอภาส) ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ

อบรมฟื้นฟูความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน อสม. ยุค 4.0 ของต.บ้านกาด ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลแม่วาง

ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มความรู้ และศักยภาพ

ในการทำงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.บ้านกาด ได้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และ สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างดีที่สุด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฝันรัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลแม่วางแชร์หน้านี้: