<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornกปท. เทศบาลตำบลแม่วาง

เทศบาลตำบลแม่วางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • 2 มีนาคม 2566
  • อ่าน 353 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. เทศบาลตำบลแม่วางได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยส่งตัวแทน

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวนภัส เชื้อสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวจิราพร ทับประเสริฐ ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสทรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ดังนี้

***การสนับสนุนการจัดบริการให้ยืมอุปกรณ์ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและที่บ้าน และการจัดสภาพแวดล้อม โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

***การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

***การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและที่บ้าน โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

***การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผุ้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 053-489406-7 ต่อ 45 (งานธุรการ)แชร์หน้านี้: